Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

ΦΑΥΛΟΦΕΝΑΞ ΦΑΛΜΕΡΑΓΙΕΡ


ΦΑΥΛΟΦΕΝΑΞ  ΦΑΛΜΕΡΑΓΙΕΡ
Ο «εθελοπρόξενος» φαυλοφέναξ Ιακώβ-Φιλιπ-Φαλμεράϋερ, επινοητής της θεωρίας εκσλαβισμού της Ελλάδος και της πλήρους ανυπαρξίας απογόνων της (αρχαίας) Ελληνικής Φυλής, κατά την νεαρά του ηλικία έβοσκε τα κτήνη του πατρός του και φαίνεται η επίδρασις επί του ψυχισμού του αυτής της απασχολήσεως –του τσομπάνη- άφησε τα ίχνη της και επί των «μελετών» του και των έργων του. Με την βοήθεια ανθελλήνων, ηκολούθησε ορισμένας σπουδάς και το 1813, εις ηλικίαν 23 ετών, κατετάχθη εις τον βαυαρικόν στρατόν. Μετά από 5 έτη παρητήθη και ησχολήθη με διαφόρους «μελέτας», μετριότατος ιστορικός αποσπασματογράφος και μεγαλομανής ματαιόφρων.
Από το 1931 έως το 1948 ταξιδεύει εις Γαλλίαν, Ιταλίαν και κυρίως Ανατολήν, Συρίαν, Τουρκίαν, Αίγυπτον και αλλαχού. Ενεφανίσθη φυσικά και εις την Ελλάδαν. Τα έργα του, από τους τίτλους, ήδη διεγείρουν υπονοίας: «Ιστορία της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντος",  «Αποσπάσματα και χρονικά της Ιστορίας της Τραπεζούντος»,  «Το Αλβανικόν στοιχείον εν Ελλάδι»,  «Αποσπάσματα εκ της Ανατολής», «Ποίαν επίδρασιν έσχεν η κατάληψις της Ελλάδος επί των τυχών των Αθηνών», «Ιστορία της χερσονήσου του Μορέως κατά τους μέσους χρόνους», «Περί καταγωγής των Νεοελλήνων».
Μισθοδοτούμενος υπό ανθελληνικών κέντρων δεν κατόρθωσε να πείσει ουδένα. Απεναντίας προκάλεσε τον γέλωτα σοβαρών ιστορικών. Σήμερα θα του αρκούσε το απλό επίθετο Φαυλοφέναξ.
Ο ανθέλλην ψευδοϊστορικός φαυλοφέναξ Φαλμεράϋερ, υπεστήριξε ενθέρμως, ότι ουδεμία σχέσις υφίσταται μεταξύ των Νεοελλήνων και των αρχαίων Ελλήνων, καθότι, συμφώνως προς τας «επινοήσεις» του το Ελληνικόν Έθνος εξωλοθρεύθη υπό βαρβαρικών επιδρομών. Ω εκ τούτου, ο λάλαξ ψευδοκήρυξ Φαλμεράϋερ, διακηρύσσει ανά την οικουμένην ότι δεν υπάρχουν σήμερα Έλληνες εφ΄ όσον οι κάτοικοι της σημερινής Ελλάδος είναι ένα μίγμα πολλών βαρβάρων φυλών αι οποίαι ομιλούν την Ελληνικήν Γλώσσαν, την οποίαν παρέλαβον εκ της Κωνσταντινουπόλεως! Ο ακραίος ανθελληνισμός του δεν του επιτρέπει να αναφέρη τουλάχιστον ποσοστά «επιμιξίας». Εφ΄ όσον όμως αντικατέστησε την γνώσιν με το φαυλοφαλμεραγικό του δόγμα, τι άλλο θα ήτο δυνατόν να υποστηρίξη;  Ίσως εστηρίχθη εις το βαρβαρικό φυλετικό συνονθύλευμα του γερμανικού έθνους.
Σήμερα η φαλμεράυος  «Ευρώπη» προσπαθεί φαίνεται να εφαρμόση το σχέδιο αυτού και των εργοδοτών του εις την πράξιν.  «Άψυχον σώμα και φάντασμα κενόν που κάποτε μόνον είχεν ύπαρξιν… η ελληνική φυλή» κατά τον φαυλοφένακα. Αλλά τότε, το ίδιο θα πρέπει να είναι και όλαι αι φυλαί –αι βάρβαροι- της Ευρώπης και με αυτάς θα έπρεπε να ασχοληθή ο Βάρβαρος…..
……Αναρωτιέμαι εάν παρόμοιαι ανθελληνικαί δυνάμεις δεν προσπαθούν δολίως σήμερον να πραγματοποιήσουν αυτό το οποίο ο κακονούστατος Φαλμεράυερ προσεπάθησε να αποδείξη με τας θεωρίας του …ηληθιάζων.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΠΟΥΣΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου